Novosti

08/04/2014
Održana finalna radionica projekta „Razvoj sistema podrške odlučivanju za smanjenje rizika od okolišnog zagađenja rijeke Bosne“, programa NATO - Science for Peace and Security

Finalna radionica projekta Razvoj sistema podrške odlučivanju za smanjenje rizika od okolišnog zagađenja rijeke Bosne“ održana je u Doboju, hotel Integra, 01.04.2014 godine.

Realizacija ovog projekta započela je 2011. godine i zvanično završava u maju 2014. godine. Glavni cilj projekta je definiranje prijedlogarazvoja sistema podrške odlučivanju (Decision Support System – DSS), koji će omogućiti identifikaciju glavnih rizika vezanih za zagađenje okoliša riječnog sliva, prioritizaciju relevantnih specifičnih zagađujućih supstanci za promatrani sliv i poduzimanje konkretnih tehničkih mjera za redukciju zagađenja.

Za implementaciju projekta odabran je sliv rijeke Bosne kao pilot područje, a za koji su tokom ranijih projekata ustanovljeni izuzetno veliki pritisci zagađivača, kako u FBiH, tako i u RS. U protekle tri godine realizacije ovog projekta, a u svrhu postizanja spomenutog cilja, primijenjene su najmodernije tehnike uzorkovanja i sofisticirane kvalitativne i kvantitativne analitičke tehnike za određivanje relevantnih prioritetnih supstanci za podsliv rijeke Bosne.

Rezultate analiza su elaborirali stručnjaci Instituta za hidrotehniku iz Sarajeva, ali pod stručnim uputama eksperata Slovačkog instituta, s ciljem izvršavanja planiranih projektnih ciljeva, a koji uključuju slijedeće:

  • Definiranje ekološkog i hemijskog statusa rijeke Bosne, te maksimalnih dozvoljenih koncentracija prioritetnih supstanci koje razmatrani zagađivači mogu ispustiti u vodotok, a sve u skladu sa osnovnim principima Okvirne direktive o vodama EU,
  • Izradu prijedloga liste prioritetnih supstanci specifičnih za vodotok rijeke Bosne, a za koje je potrebno uspostaviti monitoring,
  • Izradu prijedloga tehničkih rješenja za redukciju zagađivanja, uključujući ekonomske analize,
  • Razvoj investicionog scenarija za donosioce odluka,
  • Poboljšanje naučne saradnje između zemalja učesnica programa, Slovačke i BiH

Tokom radionice prezentirani su ostvareni rezultati na projektu. Radionici su prisustvovali predstavnici nadležnih institucija za upravljanje vodama i zaštitu okoliša Federacije BiH i Republike Srpske, industrija, nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih lica.

Tekst uvodnog govora, prezentacije, te fotografije koje su nastale tokom trajanja radionice, mogu se pogledati u nastavku: 

Uvodni_govor_prof_Dr_Tarik_Kupusovic.pdf

1 General Introduction to the Project - Compatibility Mode.pdf

2 Hronologija projektnih aktivnosti - Compatibility Mode.pdf

3 Evaluation of the Ecological and Chemical status of the Bosna River - Compatibility Mode.pdf

4 Sediment Quality of the Bosna River.pdf

5 Zgadjivaci rijeke Bosne.pdf

6 The Role of the Passive Sampling.pdf

7 DSS Bosna River relevant supstances - Compatibility Mode.pdf

8 DSS Principles, technical solutions, cost evaluations, scenarios.pdf

9 Technical solution, cost evaluations, scenarious - Compatibility Mode.pdf

 

 

Pogledaj sve novosti

Novosti

21/05/2015
Ured za upravljanje projektima NATO SPS Programa prihvatio i odobrio finalni izvještaj projekta
Pročitaj više ...
20/05/2014
Zamjenik komandanta NATO štaba, brigadir Ole Fauske posjetio Institut za hidrotehniku
Pročitaj više ...
08/04/2014
Održana finalna radionica projekta „Razvoj sistema podrške odlučivanju za smanjenje rizika od okolišnog zagađenja rijeke Bosne“, programa NATO - Science for Peace and Security
Pročitaj više ...

  Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost partnera na projektu i ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta NATO-a.
Copyright 2011-2014, Project Consortium