Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Zaposlenici

Dr Vukašin Balta
Diplomirani inženjer geologije
 
Samostalni istraživač
 
Oblasti rada: geologija i hidrogeologija
vukasin.balta@heis.ba
Senida Džajić-Rghei
Magistar građevinarstva – diplomirani inženjer građevinarstva
 
Istraživač
 
Ključne kvalifikacije: Upravljanje poplavanim rizicima, zaštita od poplava, regulacija rijeka, hidrauličko modeliranje, istraživanje, zaštita i upravljanje vodnim resursima, planiranje i projektovanje vodovodnih i kanalizacionih sistema i uređaja za tretman otpadnih voda, konsultantske usluge na domaćim I međunarodnim projektima, procjena uticaja na okoliš. Korištenje računarskih sistema: GIS (prikupljanje, arhiviranje, integracija, upravljanje, analiza i prikaz prostornih podataka), AutoCAD, HEC-Ras, WaterCAD, SewerCAD.
senida.dzajic-rghei@heis.ba
Admir Aladžuz
MA ekologije
 
Samostalni istraživač
 
Oblasti rada: Floristička i faunistička analiza, procjene utjecaja na životnu sredinu, analiza bioloških parametara u vodenim ekosistemima, okolišni inženjering, razvoj politika upravljanja prema osnovnim principima održivog razvoja, rad sa GIS alatima, sistemi upravljanja kvalitetom u laboratorijima prema ISO 17025.
admir.aladzuz@heis.ba
Vildana Goković
Diplomirani biolog
 
Istraživač
 
Oblasti rada: određivanje bioloških parametara kvaliteta voda, aerobni i anaerobni tretman voda i otpadnih voda/otpada; prevencija i smanjenje nastanka zagađenja.
vildana.gokovic@heis.ba
Namik Hadžimuratović
MA građevinarstva
 
Mlađi istraživač
 
Oblasti rada: snabdijevanje pitkom vodom naselja i industrije, hidrauličko modeliranje vodovodnih sistema, dimenzioniranje hidrotehničkih objekata, hidrodinamičko modeliranje vodotoka, riječna hidrotehnika.
namik.hadzimuratovic@heis.ba
Mirza Mujčić
MA građevinarstva
 
Mlađi istraživač
 
Ključne kvalifikacije: snabdijevanje pitkom vodom naselja i industrije; prikupljanje, kanalisanje i dispozicija otpadnih voda naselja i industrije; hidraulička istraživanja i dimenzioniranje hidrotehničkih objekata; riječna hidrotehnika; hidrologija i statističke analize. 
Izvrsno korištenje računarskih sistema: napredno korištenje vodećih operativnih sistema (Windows 7, Vista, XP, Windows 98), Microsoft Office (MS Office), profesionalno korištenje softvera za grafički dizajn (AutoCAD), specijalizirani hidrotehnički softveri (HecRAS) i softver ''River Surveyour Live''.
 
mirza.mujcic@heis.ba
Amila Rovčanin
MA građevinarstva
 
Mlađi istraživač
 
Ključne kvalifikacije: Upravljanje rizikom od poplava (implementacija Evropske Direktive o poplavama); izrada hidrodinamičkih modela vodotoka, hidraulička istraživanja; riječna hidrotehnika; hidrologija i statističke analize. 
Korištenje računarskih sistema: GIS (prikupljanje, arhiviranje, integracija, upravljanje, analiza i prikaz prostornih podataka); Hec-Ras; AutoCad.
Dženis Sarajlić
MA građevinarstva
 
Mlađi istraživač
 
Ključne kvalifikacije: Organizacija i vođenje hidrauličkih mjerenja; analiza neprihodovane vode i gubitaka vode u vodovodnim sistemima; analiza vodnog bilasa; modeliranje vodovodnih sistema i otvorenih vodotoka; projektovanje sistema vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda za stanovništvo i industriju; hidraulička istraživanja i projektovanje hidrotehničkih objekata; izrada studija izvodljivosti za navodnjavanje.
Korištenje softverskih paketa: AutoCAD; Bentley WaterCAD; ArcGIS; QuantumGIS; HEC-RAS.

Stranica : 1 2 3 4

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...