Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Novosti

29/05/2015
Posljednji sastanak na EU MED projektu „Lokalna partnerstva za zelenije gradove i regije“

U Mariboru je od 19. do 21. maja 2015. godine održan posljednji Međunarodni koordinacijski sastanak partnera i Finalna konferencija EU MED projekta GREEN PARTNERSHIPS. Projekt GREEN PARTNERSHIPS odvijao se od januara 2013. do maja 2015. godine, u sklopu 5. poziva EU Programa za Mediteran (MED) čija je tema bila „Inovacije za obnovljive izvore energije i energijsku efikasnost“. U projektu je učestvovalo 12 partnera iz 11 zemalja, a vodeći partner bio je Institut za poljoprivredu i šumarstvo iz Maribora. Bosanskohercegovački partner u projektu bio je Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu, d.d., a ostali partneri su: Energetska agencija Podravje (Slovenija), Općina Lakatamija (Cipar), GERES – grupa za okoliš i obnovljivu energiju (Francuska), Tehnički fakultet Univerziteta Kreta (Grčka), Kyoto Club (Italija), AREANATejo – Regionalna agencija za okoliš i energiju (Portugal), Gradsko vijeće Granollersa (Španjolska), Poljoprivredni fakultet Univerziteta Tirana (Albanija), Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, te Institut za strateške studije i prognoze (Crna Gora). Ukupni budžet projekta iznosi 1.976.060,00 eura, od čega je vrijednost projekta u BiH iznosila 114.600,00 eura.

Na finalnoj konferenciji prisustvovalo je preko 80 učesnika, prvenstveno stručnjaka s područja korištenja obnovljivih izvora energije i energijske efikasnosti. Učesnicima skupa obratili su se direktor Instituta za poljoprivredu i šumarstvo iz Maribora, predsjednik slovenske poljoprivredne i šumarske komore, predsjednik Udruge gradova i općina Republike Slovenije, predstavnici slovenskih ministarstava te slovenska dobitnica Nobelove nagrade za mir Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja s Biotehnološkog fakulteta iz Ljubljane. Osim toga, važnost održivog razvitka naglašena je i u prezentacijama predstavnika nekoliko europskih udruženja: Lokalne vlasti za održivost (ICLEI), Europske federacije agencija i regija za energiju i okoliš (FEDERANE), te Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors).

Svi partneri imali su mogućnost predstaviti rezultate svojih aktivnosti unutar projekta u sklopu održanih panel diskusija, na kojima su glavne teme bile: energijska efikasnost u javnoj sferi, doprinos lokalnih partnerstva u implementaciji energetskih strategija te zakonski, tehnički i financijski okviri za prevladavanje prepreka i pronalazak optimalnih rješenja. Najvažniji rezultati projekta u BiH ostvareni su provedbom mjera energijske efikasnosti na tri pilot objekta u okviru pilot područja Grada Sarajeva, na objektima javne administracije i osnovnih škola, tj. rezultati koje je projekt ostvario u BiH kada je u pitanju oblast energijske efikasnosti jeste da se povećao broj pilot slučajeva u kojima su primijenjene mjere energijske efikasnosti, a time i smanjila količina CO2 koja se ispušta u atmosferu, te da su se ojačali kapaciteti javne administracije na području Grada Sarajeva kroz zajedničko učešće u radu okruglog stola i dvije radionice o energijskoj efikasnosti u javnoj rasvjeti i zgradarstvu, kao i doprinos kroz izradu nacrta Studije izvodljivosti o formiranju revolving fonda za podršku energijski efikasnom zgradarstvu.

Posljednji dan partneri su učestvovali u stručnom obilasku primjera dobre prakse korištenja obnovljivih izvora energije i energijske efikasnosti u Republici Sloveniji. Organizirana je posjeta hidroelektrani „Fala“ na rijeci Dravi, pogonu za proizvodnju energije na drvnu sječku (biomasa) u Općini Lenart, te rasadniku orhideja u Dobrovniku kao primjeru korištenja geotermalne vode i bioplina.

 

11/05/2015
Iskorišteno samo 19% hidropotencijala u BiH

Grad Bihać zajedno s Udruženjem "Čovjek i prirodni resursi" i Institutom za hidrotehniku iz Sarajeva, s obzirom na to da je proteklih mjeseci vladala velika zainteresiranost javnosti o korištenju hidropotencijala rijeke Une, danas je organizirao okrugli sto o temi "Hidropotencijali sliva rijeke Une - izazovi budućnosti".

Moderator je bio prof.dr.Tarik Kupusović, direktor Instituta za hidrotehniku, a raspravi su osim predstavnika gradske i kantonalne vlasti prisustvovali i predstavnici ekoloških i nevladinih udruženja iz Bihaća i BiH.

"Evidentno je da su hidropotencijali Une neiskorišteni i da se mora otvoriti dijalog svih učesnika u odlučivanju. Činjenica da je zasad iskorišteno 19 posto hidropotencijala u BiH, govori nam da moramo konačno donijeti strategiju kako i na koji način iskoristiti hidropotencijale u BiH, koja će dati odgovore na mnoga pitanja", kazao je Kupusović.

Bihaćki gradonačelnik Emdžad Galijašević istakao je da je gradska uprava, vođena transparentnim i otvorenim radom, željela otvoriti raspravu o još jednoj temi, koja je od značaja za građane.

"Ovakve rasprave su dobrodošle da sagledamo kako na najbolji način iskoristiti hidropotencijal Une. Nijedna odluka se neće donijeti naprečac i bez dijaloga, ali isto tako nećemo biti taoci bilo čega što nije u interesu većine građana Bihaća", dodao je.

Po njegovim riječima, potrebno je sagledati šta danas imamo od rijeke Une kada je u pitanju turizam i šta nam nudi Nacionalni park (NP) Una, a šta nam nudi moguće iskorištavanje hidropotencijala.

"Nisam ni za jednu odluku iza koje neće stati struka i zato nam treba dijalog i rasprava. Donijeli smo odluku na Vijeću za ispitne radove na rijeci Unac i niko nije rekao da će hidrocentrala i biti, ako šteti okolini i to javnost mora znati", kazao je Galijašević.

Što se tiče protočnih centrala, poručio je da nema nikakvih zakulisanih radnji i sve što se odnosi na tu temu u nadležnosti je Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona (USK). Dodao je da će se centrale graditi ukoliko većina javnosti bude za tako nešto, u suprotnom ta javnost, mišljenja je Galijašević, mora ponuditi rješenja kako da se bolje iskoristi  Una.

"Ako ne idemo u priču o hidrocentralama, onda oni koji su osnovali NP Una moraju konačno izdvojiti daleko više sredstava za razvoj turizma, nego što to danas rade", poručio je gradonačelnik Galijašević.

Predstavnici ekoloških organizacija i nevladinog sektora u svojim diskusijama istakli su da ne podržavaju gradnju hidrocentrala na  Uni, te dodali da javnosti nisu poznati benifiti, koje bi gradnja centrala donijela Gradu Bihaću, kao i sama Studija uticaja na okoliš.

Prezentacija Prof. dr Tarika Kupusovića može se pogledat na slijedećem linku: 

Okrugli sto Bihac 7.5.2015.pdf

17/04/2015
Završen projekat SEE RIVER – glavni rezultat projekta “Nacrt zajedničke vizije za rijeku Neretvu”

Nakon održane Međunarodne međusektorske radionice zainteresiranih strana za rijeku Neretvu, u Neumu u BiH 17. septembra 2014. godine, nacrt zajedničke vizije za riječni koridor Neretve je unaprijeđen i usaglašen među sudionicima radionice. Planirano je da nacrt zajedničke vizije bude predstavljen državnom ministarstvu u BiH nadležnom za upravljanje vodama (MVTiEO BiH), kao i članovima bilateralne komisije 8povjerenstva) nadležnom za pitanja upravaljanja voda između BiH i Republike Hrvatske kako bi je razmotrili na dnevnom redu i usvojili kao zajedničku viziju za održivo upravljanje vodama za rijeku Neretvu.

Završni seminar projekta održan je u Konjicu, BiH, 8.oktobra 2014 za sve zainteresirane strane za pilot područje Neretve.  Na ovom seminaru koji je poslužio za jačanje kapaciteta stakeholder-a, SEE RIVER projektni tim iz Slovenije i BiH je predstavio sva pilot područja koja su bila uključena u projektne aktivnosti i na drugim rijekama, te Akcioni plan projektnih prijedloga za međusektorsku saradnju na pilot području Nerertve. Plan će poslužiti kao osnova za pripremu budućih zajedničkih projektnih prijedloga za integralno međusektorsko upravljanje riječnim koridorom Neretve za period 2015-2020.

Glavni rezultat projekta se može pogledati na slijedećim linkovima:

https://drive.google.com/file/d/0B8gIQVXwPy29dWZfUGY3Zi02MVE/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B8gIQVXwPy29eklkaVpCeUpqNFU/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B8gIQVXwPy29VEdHUThXVVRsX28/view?usp=sharing

 

 

17/04/2015
Učešće na ERRC Konferenciji u Beču u okviru SEE RIVER projekta

Učešće na Evropskoj konferenciji za obnovu prirodnih riječnih tokova (Europe River Restoration Conference -ERRC Conference) održanoj u periodu od 27.- 30. oktobra 2014 je značilo veliko iskustvo za projektni tim HEIS Instituta za hidrotehniku iz Sarajeva, kao projektnog partnera SEE RIVER projekta.
HEIS projektni tim je predao tri sažetka za prezentaciju i diskusiju u okviru ove Konferencije, a koji su u skladu sa projektnim aktivnostima SEE RIVER projekta, kao također i ranijih istraživanja urađenih u okviru prethodnih projekata u vezi sa uslugama ekosistema i procjene ekološki prihvatljivog protoka na rijeci Neretvi kao pilot području. Projektni tim HEIS-a je stekao veliko iskustvo sa učešćem na ERRC Konferenciji i također je upoznao mnoge predstavnike različitih međunarodnih organizacija koji bi mogli biti zainteresirani u budućem periodu za neke zajedničke projekte u oblasti obnove riječnih tokova, poput Global Nature Fund organizacije čiji je predstavnik bio oduševljen sa obimom rada na pilot području rijeke Neretve, a uzimajući u obzir poteškoće na koje se nailaze u procesu rada vezano za različite nivoe administrativnog uređenja organa vlasti u BiH.

Akcioni-plan.pdf

Vizija_i_ciljevi_rijeka_Neretva.pdf 

 

20/03/2015
Održan sastanak partnera projekta DRINKADRIA u Sarajevu

Sastanak partnera u okviru projekta Umrežavanje za sigurno vodosnabdijevanje u Jadranskom regionu Drink Adria (u sklopu IPA ADRIATIC CBC PROGRAMME 2007-2013) održan je u Sarajevu (hotel Bosnia) u periodu od 10-13.03.2015. godine.

Sastanak je otvorio Prof. dr Tarik Kupusović, direktor Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu koji je organizator i domaćin pomenutog skupa.

Sastanku su prisustvovali predstavnici ukupno 17 institucija iz 8 zemalja Jadranske regije (Italije, Slovenije, Hrvatske, BiH, Crne Gore, Srbije, Albanije i Grčke), gdje su bili uključeni stručnjaci u oblasti hidrologije, hidrotehnike, geologije, hemije, biologije, te društvenih nauka, a u cilju multidisciplinarne analize problematike vodosnabdijevanja u prekograničnim područjima.

Tokom sastanaka, partneri su predstavili rezultate aktivnosti provedenih u protekle dvije godine, te  planove za naredni period. Fokus projekta je na razvoju strategije i procedure za sigurno prekogranično vodosnabdijevanje, te na upravljanju vodnim resursima u prekograničnim područjima uzimajući u obzir važeće zakonske legislative zemalja i ekonomski aspekt upravljanja vodama. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Agencije za vodno područje Jadranskog mora iz Mostara.

Organizovana je i studijska posjeta Vrelu Bosne, crpilištu Bačevo koje je sastavni dio izvorišta vode za piće Sarajevsko polje. Gosti iz partnerskih institucija tom prilikom upoznali su se sa filterskim postrojenjem za prečišćavanje sirove vode rijeke Bosne. Posjetioci su bili veoma zainteresovani za informacije o specifičnostima izvorišta pitke vode grada Sarajeva, te naročito o problemima upravljanja i održavanja objekata JKP „Vodovoda i kanalizacije“. Za sva pitanja od strane posjetilaca ispred KJKP „Vodovod i kanalizacije“ na raspolaganju je bio g-din Amel Salihagić, dipl.inž.hem. rukovodilac Službe za sanitarnu zaštitu i kontrolu voda.

Partneri su bili izuzetno zadovoljni dosadašnjim rezultatima projekta, a dogovorene su i konkretne aktivnosti između istraživačkih instituta, relevantnih institucija i vodovoda, koje će se realizovati u narednih godinu dana. 

 

24/02/2015
Potpisan sporazum o naučno-tehničkoj saradnji između SSST i IHGF-a

Rektor Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology (SSST) akademik Ejup Ganić i direktor Instituta za hidrotehniku prof. dr. Tarik Kupusović sklopili su danas u prostorijama Univerziteta SSST četverogodišnji Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji. 


Predmet sporazuma je izrada zajedničkih projekata iz oblasti energetike i vodoprivrede, objedinjavanje institucionalnih, materijalnih i ljudskih resursa u izradi zajedničkih projekata, kao i angažovanje nastavno-naučnih saradnika u raznim oblicima naučno-tehničke, edukativne i poslovne saradnje, saopćeno je iz SSST.

SARAJEVO, 23. februara (FENA)

 

03/02/2015
Postdiplomci sa Uolu univerziteta iz Finske boravili u Institutu za hidrotehniku

Grupa od 25 studenata – postdiplomaca sa Uolu univerziteta primijenjenih nauka iz Finske boravi u Institutu za hidrotehniku 2. i 3. 2. 2015. Njima je 10 glavnih i drugih istraživača održalo niz prezentacija u okviru kursa „Upravljanje vodama i okolišem“ (program u prilogu), te je organizirana posjeta napuštenim rudničkim postrojenjima u Varešu.

Program se može pogledati ovdje: Postdiplomski seminar Upravljanje vodom i okolišem za studente i studentice Univerziteta primijenjenih nauka Oulu – Finska.pdf

 

 

 

 

23/12/2014
Finalizacija dva strateška dokumenta za područje Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna

U ponedjeljak, 15.12.2014. godine, u općini Vitez je održan Okrugli sto u okviru projekata izrade „Plana zaštite okoliša i Plana upravljanja otpadom za područje SBK/KSB za period 2015.-2025“.

Cilj okruglog stola bio je predstavljanje Akcionog plana te osvrt na Izvještaj o stanju okoliša/upravljanja otpadom sa specifikacijom problema za područje SBK/KSB.

Akcioni plan i Izvještaji o stanju su stavljeni na uvid javnosti preko web stranice Vlade SBK/KSB. Sve komentare i sugestije moći će se dostaviti u kantonalno Ministarstvo okoliša u roku od 15 dana od dana postavljanja dokumenata.

Po završetku javnog uvida, oba dokumenta će se ažurirati u skladu sa pristiglim komentarima i sugestijama, te predati Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB.

 

10/12/2014
Održana Radionica na temu Energetska efikasnost u javnom zgradarstvu

U okviru projekta Lokalna partnerstva za zelenije gradove i regije održana je Radionica na temu Energetska efikasnost u javnom zgradarstvu. Radionica je održana u prostorijama Instituta 02.12.2014. godine sa početkom u 10h.

Ova Radionica je bila jedna u nizu radionica u okviru projekta i imala je za cilj jačanje kapaciteta javne administracije za planiranje strategija lokalnog nivoa u pogledu energetske efikasnosti i analizu mogućnosti i načina finansiranja projekata iz oblasti energetske efikasnosti u javnom zgradarstvu.

Na Radionici su učestvovali predstavnici uprave Grada, javne administracije Kantona te relevantni predstavnici privatnog i javnog sektora te nevladine organizacije.

Eksperti iz predmetnih oblasti su održali prezentacije o nivou implementacije i očekivanja Akcionog plana energetski održivog razvoja (SEAP) Grada Sarajeva, prezentirali EMIS (Informacijski sistem za upravljanje energijom) te predstavili uspješno implementirane projekte iz ove oblasti u MED regionu.

 

10/12/2014
Održana Radionica na temu Energetski efikasna javna rasvjeta

U okviru projekta Lokalna partnerstva za zelenije gradove i regije održana je Radionica na temu Energetski efikasna javna rasvjeta. Radionica je implementirana u prostorijama Instituta 01.12.2014. godine sa početkom u 10h.

Ova Radionica je bila jedna u nizu radionica u okviru projekta i imala je za cilj jačanje kapaciteta javne administracije kroz prezentaciju primjera dobrih praksi i mogućnosti korištenja novih tehnologija i dostignuća vezanih za javnu rasvjetu.

Na Radionici su učestvovali predstavnici uprave Grada Sarajeva, javne administracije općina i Kantona te relevantni predstavnici privatnog i javnog sektora u oblasti javne rasvjete te nevladine organizacije.

Eksperti iz predmetnih oblasti su održali prezentacije o održavanju javne rasvjete u Kantonu Sarajevo, predstavljeni su primjeri dobre prakse, mogućnosti i izvori finansiranja ove vrste projekata, nove tehnologije i dostignuća u javnoj rasvjeti te predstavljeni uspješno implementirani projekti iz MED regiona.

 


Stranica : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...