Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Zaposlenici

Prof. dr Tarik Kupusović
Diplomirani inženjer građevinarstva
 
Direktor
 
Glavni istraživač
Voditelj i koordinator međunarodnih i domaćih projekata
Naučni koordinator istraživačkih projekata
Profesor na sarajevskom univerzitetu za oblasti "Racionalna i primijenjena hidromehanika" i "Hidrotehničke građevine i postrojenja"
 
Glavni istraživač u oblasti hidrauličkog inženjerstva s više od 35 godina iskustva. Ključne kvalifikacije: integralno upravljanje vodama; okolišni inženjering; upravljanje i politika razvoja; hidrodinamički aspekti ekoloških problema vodnih resursa; problemi korištenja, upravljanja i zaštite voda u kršu; eksperimentalna i numerička hidraulika objekata, otvorenih vodotoka, akumulacija i mora; racionalna i primijenjena hidromehanika; mehanika fluida i hidraulika; hidrauličko ispitivanje i dimenzioniranje hidrotehničkih objekata; numeričko i fizičko hidrauličko modeliranje, hidraulika nanosa i riječna hidrotehnika.
tarik.kupusovic@heis.ba
Dr Dalila Jabučar
Diplomirani inženjer građevinarstva
 
Izvršni direktor
 
Glavni istraživač
Voditelj međunarodnih i domaćih projekata
 
Glavni istraživač u oblasti hidrauličkog inženjerstva s više od 25 godina  iskustva. Ključne kvalifikacije: Upravljanje rizikom od poplava, racionalna i primijenjena hidrotehnika, riječna hidrotehnika, hidrotehničke građevine, erozija; integralno upravljanje vodanim resursima, planiranje u sektoru voda, zakonski i institucionalni aspekti zaštite i upravljanja vodama i okolišem, primjena Geografskih informacionih sistema (GIS) u upravljanju slivnim područjima; institucionalni aspekti organizacije, rada i upravljanja javnim preduzećima za vodosnabdijevanje i kanalizaciju.
dalila.jabucar@heis.ba
Dr Selma Čengić
Diplomirani inženjer građevinarstva
 
Izvršni direktor
 
Glavni istraživač
Voditelj međunarodnih i domaćih projekata iz oblasti hidrotehnike i upravljanja vodnim resursima.
 
Ključne kvalifikacije: Integralno upravljanje vodnim resursima; Izrada master planova, studija izvodivosti i projekata u oblastima vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda; Zakonski i institucionalni aspekti upravljanja i zaštite voda i okoliša; Institucionalni aspekati upravljanja, organizacije i funkcioniranja preduzeća za vodosnabdijevanje i kanalizaciju; Institucionalni aspekata u oblasti zaštite od poplava.  
selma.cengic@heis.ba
Erna Zildžović
Diplomirani ekonomista
 
Izvršni direktor
 
Voditelj međunarodnih i domaćih projekata
 
Vodeći istraživač u oblasti društveno-ekonomskih, finansijskih i institucionalnih aspekata projekata u oblasti voda i okoliša. 
Oblasti rada: izrada strateških i planskih dokumenata za jedinice lokalne samouprave (JLS) i javna preduzeća; ekonomski i društveni razvoj na lokalnom nivou; analiza pravnog, institucionalnog i finansijskog poslovanja javnih preduzeća; izrada programa za finansijsko i operativno unaprjeđenje javnih preduzeća (Financial and Operational Performance Improvement Program - FOPIP); upravljanje infrastrukturnom imovinom u komunalnim preduzećima; analiza ekonomske opravdanosti (Cost-Benefit Analysis - CBA) investicijskih projekata u oblasti voda i okoliša u okvirima Studija izvodljivosti; kalkulacija ekonomskih cijena komunalnih usluga; jačanje kapaciteta javnih preduzeća i JLS u sljedećim oblastima: učinkovito upravljanje javnim uslugama, strateško i operativno planiranje, priprema i provedba investicijskih infrastrukturnih projekata; upravljanje projektnim ciklusom; javne nabavke po međunarodnim procedurama.
erna.zildzovic@heis.ba
Mr Nijaz Lukovac
Diplomirani inženjer građevinarstva 
 
Glavni istraživač
 
Glavni istraživač u oblasti hidrauličkog inženjerstva s više od 35 godina  iskustva. Ključne kvalifikacije: Upravljanje projektima, projektovanje, konzultantske usluge, inženjering, modeliranje, istraživanje, praćenje, nadzor, terenska ispitivanja i mjerenja, izgradnja kapaciteta i podučavanje u oblasti hidraulike, hidrauličkog modeliranja (numeričkog i fizičkog), upravljanje rizicima od poplava, razvoj i upravljanje vodnim resursima, hidrologija, razvoj hidroenergije uključujući mikro/mini, srednje i velike hidro projekte, riječna hidrotehnika i regulacija rijeka, hidraulika objekata, projektovanje brana, zaštita od poplava, vodosnabdijevanje, podzemne vode (snabdijevanje i odvodnja), detekcija gubitaka i terenska mjerenja, Procjene uticaja na okoliš (EIA), inženjerska ekonomija, itd.  
 
Preko 15 godina međunarodnog iskustva u struci u Pakistanu, Nepalu, Crnoj Gori, Vijetnamu, Nizozemskoj, Iranu, Etiopiji, Iraku i drugim zemljama.
nijaz.lukovac@heis.ba
Mr Dragana Selmanagić
Diplomirani inženjer građevinarstva
 
Voditelj međunarodnih i domaćih projekata 
 
Vodeći istraživač u oblasti hidrauličkog inženjerstva s više od 20 godina  iskustva.  
Ključne kvalifikacije: hidrodinamički aspekti i razmatranja vodnih resursa; mjerenja u hidrotehnici; racionalna i primjenjena hidromehanika; hidraulička analiza, ispitivanje i dimenzioniranje hidrotehničkih objekata; integralno upravljanje vodama sukladno glavnim principima Okvirne direktive o vodama EU; nova filozofija kvaliteta, sistemi upravljanja kvalitetom te sistemi okolinskog upravljanja u skladu sa standardima serije ISO 14000. 
dragana.selmanagic@heis.ba
Dr Simone Milanolo
Diplomirani inženjer tehnologije
 
Šef laboratorije za ispitivanje kvaliteta voda
 
Glavni istraživač
 
Ključne kvalifikacije: okolišno inženjerstvo; tehnologije tretmana otpadnih voda; aerobni i anaerobni tretman čvrstog otpada; kompjutersko modeliranje; multidisciplinarno istraživanje krša; speleologija.
simone.milanolo@heis.ba
Nijaz Zerem
Samostalni stručni saradnik
 
Vodeći istraživač
 
Oblast rada: Hidrološka mjerenja i ispitivanja. Analiza površinskih i podzemnih voda - hidrološke statističke analize. Istraživanje kvantitativno-kvalitativnih karakteristika voda, u intergranularnim i kraškim akviferima, sa analizom hidrodinamičkih odnosa i bilansa voda. Vještačko prihranjivanje izvorišta u intergranularnoj sredini, korištenjem površinskih i djelomično prečišćenih površinskih voda. Specijalna mjerenja i istraživanja u kraškim pukotinsko- kavernoznim sistemima, determinacija pravaca i brzine podzemnog toka. Kaptiranje i kaptažni objekti te zaštita objekata od podzemnih voda. Zaštita voda, zaštita od voda i projektovanje zaštite izvorišta pitkih voda. Problemi upravljanja i zaštite voda u okolišno osjetljivim područjima (močvare )..
 
Problemi zaštite okoliša od kontaminiranih površinskih i otpadnih voda porijeklom iz industrija i procijednih voda sa deponija industrijskog otpada
nijaz.zerem@heis.ba

Stranica : 1 2 3 4

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...