Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

SEE RIVER

Projekt „Održivo integralno upravljanje međunarodnim riječnim koridorima u državama Jugoistočne Evrope“ započeo je u oktobru 2012. godine i traje 24 mjeseca, te se provodi putem partnerstva u koje je uključeno 26 različitih relevantnih institucija iz oblasti upravljanja vodama iz 11 država u regiji Jugoistočne Evrope.

S obzirom na ugroženost riječnih slivova uslijed neodrživog korištenja, povećanih antropogenih utjecaja i sve većih rastućih problema pojave sve češćih i izraženijih poplava i suša uzrokovanih klimatskim promjenama dolazi do kontinuiranih promjena u morfologiji, povećanom zagađenju vodotoka i degradaciji akvatičnih staništa, a također javljaju se i konflikti u korištenju zemljišta. Najveći pritisci u riječnim slivovima javljaju se duž riječnih koridora, što predstavlja izazov za konstantne napore za održivo korištenje voda i priobalnog zemljišta.

Glavni cilj spomenutog projekta pod nazivom „ Održivo integralno upravljanje međunarodnim riječnim koridorima u državama Jugoistočne Evrope“, financiranog ERDF i IPA sredstvima, jeste uspostaviti i ojačati multisektorsku mrežu zainteresiranih strana (stakeholdera) koji dijele teritoriju međunarodnog riječnog koridora kako bi mogli zajednički razgovarati o procesima planiranja i implementacije radi integriranja postojećih sektorskih politika, planova i programa, a sa ciljem postizanja konsenzusa o integrativnom upravljanju riječnim koridorima, uzimajući u obzir podjednako i razvoj i interese očuvanja i zaštite prirode.

Specifični ciljevi projekta su sljedeći:

  • Razviti zajednički pristup za uspostavu zajedničkog okvira za integrativno upravljanje međunarodnim riječnim koridorima;
  • Primijeniti spomenuti zajednički pristup na međunarodnom riječnom koridoru Drave;
  • Implementirati međunarodno dogovorene mjere iz Okvira upravljanja za Dravu na 5 pilot područja u 5 država koje pripadaju slivu Drave;
  • Iskoristiti iskustva o primjeni zajedničkog koncepta postignutog za međunarodni riječni koridor Drave, sa ciljem promocije zajedničkog pristupa među zainteresiranim stranama (stakeholderima) u zemljama Jugoistočne Evrope započinjanjem sličnih Okvira upravljanja međunarodnim riječnim slivovima na 5 ostalih međunarodnih riječnih koridora (Bodrog, Prut, Soča, Neretva i Vjoša);
  • Unaprijediti međunarodnu i međusektorsku saradnju postojećih komisija odgovornih za upravljanje ovim međunarodnim riječnim koridorima uključujući ih u proces započinjanja izrade Okvira za integrativno upravljanje međunarodnim riječnim koridorima;
  • Pomoći implementaciju relevantnih EU Direktiva, naročito Okvirne Direktive o vodama, Direktive o poplavama, Direktive o staništima, Direktive o pticama i Direktive o obnovljivim izvorima energije;
  • Povećati kapacitete i podići svijest zainteresiranih strana duž međunarodnog riječnog koridora o važnosti prekograničnog i međusektorskog pristupa o održivom integrativnom upravljanju riječnim koridorima putem organizacije obuka, radionica i seminara za jačanje kapaciteta administracije.

LISTA PROJEKTNIH PARTNERA:

Naziv na engleskom jeziku

Država

Institute for Water of the Republic of Slovenia

Slovenia

Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation

Slovenia

Soča Valley Development Centre

Slovenia

Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, Division II/4, Nature and Species

Austria

Regional Government of Carinthia, Department 8 -Environment, Water and Nature Protection

Austria

National Institute for Environment

Hungary

South-Transdanubian Water Management Directorate

Hungary

Autonomous Province of Bolzano - South Tyrol, Department of Hydraulic Engineering

Italy

Slovak Hydrometeorological Institute

Slovakia

National Administration "Romanian Waters"

Romania

Hydro Engineering Institute Sarajevo

BiH

Institute for Spatial Planning of the Koprivnica-Križevci County

Croatia

State Institute for Nature Protection

Croatia

HRVATSKE VODE, Legal entity for water management

Croatia

Albanian Geological Survey

Albania

World Wide Fund for Nature Austria

Austria

Jaroslav Cerni Institute for the Development of Water Resources

Serbia

Ministry of Infrastructure and Spatial Planning

Slovenia

International Commission for the Protection of the Danube River

Austria

International Sava River Basin Commission

Croatia

UNESCO Venice Office -Regional Bureau for Science and Culture in Europe

Italy

Drava Power Plants Maribor

Slovenia

Ministry of environment and water

Bulgaria

Ministry of Environment, Forestry and Water Administration

Albania

Italian Ministry for the Environment, Land and Sea -Department for Sustainable Development, Climate Change and Energy

Italy

Secretariat to the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes

Switzerland

O programu se može pogledati na slijedećem linku: 

http://www.southeast-europe.net/hu/

O projektu SEE-RIVER se može pogledati na slijedećem linku:

http://www.see-river.net/


Održana prva nacionalna radionica u okviru projekta SEE RIVER

ZAJEDNIČKA VIZIJA ZA NERETVU

7.juna 2013. godine u Mostaru je održana Prva radionica sa zainteresiranim stranama duž riječnog koridora Neretve u Bosni i Hercegovini. Riječni koridor predstavlja dio riječnog sliva sa najvećom koncentracijom različitih pritisaka. U okviru radionice učesnicima je predstavljen SEE RIVER projekt, kao i iskustvo koncepta održivog međusektorskog upravljanja za rijeku Dravu. Cilj radionice bio je uspostaviti međusektorsku mrežu zainteresiranih strana, koje će učestvovati u diskusiji i dati svoj komentar na nacrt ciljeva za stvaranje zajedničke vizije za područje Neretve u pravcu održivog upravljanja vodama.

Kao osnova za stvaranje zajedničke vizije zainteresiranih strana urađen je nacrt ciljeva  o zajedničkom pristupu u upravljanju vodama, zaštiti od poplava, hidro-energetskom korištenju i zaštiti prirode i očuvanju biodiverziteta za rijeku Neretvu, a u skladu sa relevantnim EU Direktivama iz ovih oblasti. Jedan od ciljeva upravo ukazuje na težnju da bi rijeka Neretva trebala biti primjer uspješne integralne provedbe politika EU o upravljanju vodama i zaštite od poplava,  obnovljivim izvorima energije i održivom korištenju hidroenergije, zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti na rijeci Neretvi kao prekograničnom riječnom koridoru.

Okvirna Direktiva o vodama, Direktiva o upravljanju poplavnim rizicima, Direktiva o očuvanju biodiverziteta i Direktiva o staništima predstavljaju osnov za upravljanje riječnim koridorom Neretve. Obzirom da je  Bosna i Hercegovina  potvrdila svoje opredjeljenje da postane članica EU,  vlade u BiH bi trebale težiti ka potpunoj i harmoniziranoj implementaciji navedenih EU direktiva, kako bi prirodnim resursima prekograničnog sliva Neretve upravljale u skladu sa temeljnim načelima koja su propisana istim.

Više o projektu SEE RIVER možete pogledati ovdje:

Prvi nacrt vizije za Neretvu.doc

http://www.see-river.net/about-river.4.html


Održan treći koordinacijski sastanak za projekat SEE River

Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu (HEIS) bio je domaćin Trećeg koordinacijskog sastanka projektnih partnera i ujedno Druge radionice za evaluaciju procesa izrade programskog alata SEE River Toolkit koji će doprinijeti održivom razvoju na riječnim koridorima, koji su održani 11. i 12. marta 2014. godine u Hotelu Saraj u Sarajevu. Nakon dvodnevnih sastanaka, 13. Marta je uslijedila jednodnevna studijska posjeta pilot područja za Bosnu i Hercegovinu, koja je obuhvatila nekoliko različitih lokacija na rijeci Neretvi.

Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu (HEIS) je jedan od 26 partnera iz 11 država na projektu Međudržavnog Programa za Saradnju za Jugoistočnu Evropu pod nazivom “SEE RIVER – Održivo integralno upravljanje međunarodnim rječnim koridorima u državama Jugoistočne Evrope” koji je započeo u oktobru 2012. godine i traje 24 mjeseca. Projekat se finansira iz sredstava ERDF i IPA fondova Evropske unije.

Glavni cilj projekta je uspostaviti i ojačati multisektorsku mrežu zainteresiranih strana (stakeholdera) koji dijele teritoriju međunarodnog riječnog koridora, kako bi mogli zajednički razgovarati o procesima planiranja i implementacije radi integriranja postojećih sektorskih politika, planova i programa, a sa ciljem postizanja konsenzusa o integrativnom upravljanju.Partneri u projektu su najrelevantnije institucije iz oblasti upravljanja riječnim koridorima iz 11 država Jugoistočne Evrope.

Sastanak projektnih partnera je poslužio za redovno praćenje trenutnih i planiranje budućih aktivnosti na projektu, sa akcentom na pregled aktivnosti koje se odnose na izradu projektnog Toolkit-a, odnosno programskog alata, te pilot aktivnosti na rijeci Dravi i na ostalih 5 međunarodnih riječnih koridora na rijekama Bodrog, Prut, Soča, Neretva i Vjosa. Diskutovalo se o ključnim izazovima kao i o konačnim rezultatima svih pilot aktivnosti, kao također i o pristupu i identifikaciji narednih projekata koji će uslijediti kao rezultat trenutnih aktivnosti, te njihovoj integraciji u akcione planove na pilot područjima.

Studijska posjeta je obuhvatila posjete i obilaske nekoliko naseljenih mjesta u dolini rijeke Neretve, prije svega Konjic, gdje je stručni saradnik područnog ureda Agencije za vode slivova Jadranskog mora Mostar, g-din Edin Kraljušić objasnio trenutne i buduće aktivnosti ovog ureda i Općine Konjic na smanjenju zagađenja koje nastaje u ovom području, odnosno na izgradnji kolektora za prikupljanje otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Konjica. Učesnici su zatim imali priliku vidjeti prvu izgrađenu i najveću hidroelektranu na rijeci Neretvi sa akumulacijskim jezerom od maksimalno 30 km dužine u Jablanici, kao i jedno od historijskih mjesta iz Drugog svjetskog rata (Most na Neretvi), te Grad Mostar i Stari most sa Starim gradom koji se nalazi na popisu zaštićene kulturne baštine UNESCO-a. Sljedeća destinacija bila je posjeta izvoru rijeke Bune u Blagaju, lijeve pritoke Neretve, jednom od najjačih i najljepših kraških izvora u Evropi sa kapacitetom 43 m3/sec. i konačno obilazak Parka prirode Hutovo Blato površine 7.411 ha koji je Međunarodni Savjet za zaštitu ptica (ICBP) uvrstio u listu međunarodno važnih staništa ptica, i upisan je u listu močvara od međunarodne važnosti po metodologij Ramsarske konvencije, te se smatra jednim od najvećih zimovališta ptica na području Europe.

 


Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...