Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Laboratorija

Opis rada Laboratorije

Aktivnosti laboratorije Instituta za hidrotehniku GF u Sarajevu su usmjerene na određivanje fizičkih i hemijskih parametara kvaliteta otpadne vode, površinskih voda, zemljišta, sedimenta i muljevitog materijala. Osim osnovnih fizičko – hemijskih parametara kvaliteta, laboratorija vrši i eko-toksikološka ispitivanja vode, te analize teških metala i indikatora specifičnog organskog zagađenja (PCB, PAH) u tragovima.

Laboratorija raspolaže sa naprednom opremom za uzorkovanje i terenska mjerenja, kao i opremom za laboratorijske analize uzoraka vode i zemljišta. Mjerna oprema podliježe stalnim provjerama i kalibracijama, prema propisanom programu i planu održavanja.

Stručni kadar laboratorije je kompetentan za izvršavanje poslova uzorkovanja i laboratorijske analize uzoraka, kao i elaboraciju postignutih rezultata analize. Pored dugogodišnjeg iskustva u širokom spektru stručnih i istraživačkih poslova, laboratorijsko osoblje konstantno sudjeluje u državnim i međunarodnim programima obuke, te se usavršava u pravcu proširivanja opsega usluga, povećavajući pritom kvalitet postojećeg rada.

Napredna oprema i stručan kadar Laboratorije garantira izvanrednu organizaciju i izvršavanje opsežnih kampanja uzorkovanja, sa velikim brojem mjernih mjesta, na teško pristupačnim mjestima, u kratkom vremenskom periodu.

Kompetentnost laboratorije je dokazana u sudjelovanju u međunarodim međulaboratorijskim poređenjima koje organiziraju renomirane referentne laboratorije u Europi kao što su: IAEA - Environment Laboratories (IAEA-MEL) u Monaku, Univerzitet u Štutgartu (Institut za sanitarno inžinjerstvo, kvalitet voda i upravljanje čvrstim otpadom) i Nacionalni Institut za hemiju u Ljubljani.

Laboratorija za ispitivanja kvaliteta vode i tla je tržišno orjentisana, koja kompetentnost u cijeni postiže sa radom iskusnog osoblja, primjenom automatskih uzorkovača i korištenjem moderne opreme koja omogućava istovremenu analizu velikog broja uzoraka.

Laboratorija nastoji udovoljiti zahtjevima klijenata u smislu organizacije terenskog rada, opsega laboratorijskih ispitivanja, brzine izvršavanja rokova, te načina izvještavanja. Rezultati godišnjih anketa te ponovni angažman potvrđuje izuzetno zadovoljstvo klijenata.

Ovlaštenja

  • Ovlaštenje za vršenje mjerenja otpadnih voda ili drugih otpadnih materija koje se ispuštaju u vode, na javno dobro, građevinsko, poljoprivredno i drugo zemljište, od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo, UP-I-05-07-25/1-521/14, od 14.04.14
  • Ovlaštenje da može vršiti poslove izradbe projekta rekultivacije, odnosno projekta uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta, za vršenje fizičko-hemijskog ispitivanja, kontrole plodnosti zemljišta, hidrološke i hidromorfološke analize, ispitivanje onečišćenosti poljoprivrednog zamljišta i utvrđivanje graničnih vrijednosti u tlu, u mulju i svim proizvodima iz gradskih otpadnihvoda, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, UP-I-03-3-24-1848-1/14, od 29.04.2014.

Laboratorijska oprema

 

Tip opreme

Područje analize

Atomski absorpcioni spektrofotometar (AAS), sa plamenom (FAAS), grafitnom (ETAAS) tehnikom, te hidridnom tehnikom

Analiza teških metala

Gasni hromatograf GC sa FID detektorom , sa kompjuterskim programom za obradu rezultata mjerenja - GC solution;

Analiza mineralnih ulja i drugih indikatora specifičnog organskog zagađenja

Gasni hromatograf sa masenim detektorom GCMS –, sa kompjuterskim programom za obradu rezultata mjerenja ChemStation;

Analiza PAH, PCB

Spektrofotometar, UV-VIS 1800, sa kompjuterskim programom za obradu podataka UVprobe;

Analiza amonijak, nitrata, nitrita, ukupni fosfor, ortofosfati, floridi, sulfata, deterdženata, fenola, cijanida, rodanida, željeza, aluminija

Automatski uzorkovač opremljen sa mjeračem protoka, pH i temperature, te kompjuterskim programom Flowlink za obradu podataka 

Programirano uzorkovanje, mjerenje protoka vode, mjerenje pH I temperature

Laboratorijski i tereneski oksimetri

Mjerenje koncentracije kisika

Laboratorijski i terenski  pH metri

Mjerenje pH vrijednosti

Terenski  i laboratorijski konduktometri

Mjerenje  električne provodljivosti

Laboratorijski turbidimetar

Mjerenje mutnoće

Elektromehanička vaga

Mjerenje mase analitičkih odvaga i uzoraka

Analitička vaga

Mjerenje mase analitičkih odvaga i uzoraka

Sušnica (0°C-160°C), peć za žarenje, laboratorijska kuhala

Sušenje i uparavanje analitičkih odvaga i ispitivanih uzoraka

BPK5 Termostat, rashladne komore, škrinja

Temperaturno kondicioniranje uzoraka

Uređaj za ultra-čistu vodu

Uređaj za dobivanje ultra-čiste vode

Destilator

Uređaj za dobivanje destilirane vode

Aparat za JAR test

Ispitivanje brzine taloženja

Centrifuga

Centrifugiranje uzoraka

Osim spomenutih uređaja Laboratorija posjeduje specifične staklene aparature namijenjene za razne vrste destilacija i ekstrakcija, stakleno posuđe za volumetrijske analize visoke klase kvaliteta, te potrebno potrošni materijal i posuđe za specifičnu obradu uzoraka vode i tla.

Prilikom svake analize koriste se odgovarajuće hemikalije u skladu sa propisanim analitičkim procedurama. Hemikalije se dobavljaju  od provjerenih dobavljača i skladište pri propisanim uvjetima u skladištu hemikalija u sklopu Laboratorije.

 

 

 

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...